Tin tức DÂN SỐ

Một số điểm mới trong chính sách Dân số trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 - 2025
[ Cập nhật vào ngày (07/02/2023) ]


Ngày 01/02/2023, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định 04/2023/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 22/2021/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 của HĐND tỉnh về Quy định một số chính sách Dân số trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 – 2025.

​Theo Quyết định nêu trên, một số chính mới trong Quyết định là Sửa đổi, bổ sung điểm đ, khoản 3, Điều 1 Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách Dân số trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 - 2025, như sau: “đ. Chế độ khen thưởng, khuyến khích duy trì vững chắc mức sinh thay thế, kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số”.

* Đối với tập thể:

Xã, phường, thị trấn 03 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 02 (hai) con được đề xuất UBND cấp huyện khen thưởng một lần bằng tiền, với mức thương là 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng).

Xã, phường, thị trấn 05 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 02 (hai) con được đề xuất UBND tỉnh khen thưởng một lần bằng tiền, với mức thưởng là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng).

Xã, phường, thị trấn đạt 100% số ấp, khu phố có nội dung về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong hương ước, quy ước được đề xuất UBND huyện khen thưởng một lần bằng tiền, với mức thưởng là 3.000.000 đồng (ba triệu đồng).

Xã, phường, thị trấn đạt 100% Người cao tuổi có thẻ Bảo hiểm Y tế, được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ được đề xuất UBND huyện khen thưởng một lần bằng tiền, với mức thưởng là 3.000.000 đồng (ba triệu đồng).

* Đối với cá nhân:

Phụ nữ sinh đủ 02 (hai) con trước 35 tuổi, được UBND huyện khen thưởng một lần bằng tiền, với mức thưởng là 450.000 đồng/người.

Cộng tác viên dân số, nhân viên y tế ấp, khu phố mà ấp, khu phố phụ trách đạt và vượt các chỉ tiêu về vận động đối tượng tham gia thực hiện tầm soát trước sinh, tầm soát sơ sinh được UBND cấp huyện tặng Giấy khen và mức khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Cộng tác viên dân số, nhân viên y tế ấp, khu phố mà ấp, khu phố phụ trách đạt và vượt các chỉ tiêu về vận động, theo dõi chăm sóc sức khỏe cho Người cao tuổi tại gia đình, cộng đồng được UBND cấp huyện tặng Giấy khen và mức khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/02/2023.

Với nhiều chế độ khuyến khích, khen thưởng được sửa đổi, bổ sung nêu trên sẽ là nguồn động lực, cổ vũ to lớn để cho huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện ra sức thi đua lập thành tích thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chỉ tiêu về phong trào Dân số đã được giao trong giai đoạn 2021 – 2025.
Lê Văn Dân
Tìm kiếm

Thông báo

TIN MỚI


SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO