Phòng Tổ chức - Hành chính

  1. Tổ chức nhân sự:

Tổng số nhân sự: 07 viên chức

Trưởng phòng: BS Nguyễn Minh Chí

  1. Chức năng:

Phòng tổ chức – Hành chính là phòng chức năng giúp Ban Giám đốc Trung tâm tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ,  công tác bảo vệ chính trị nội bộ và toàn bộ công tác hành chính quản trị trong Trung tâm Y tế.

  1. Nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch tổ chức bộ máy, quy hoạch bổ nhiệm viên chức quản lý, tuyển dụng, quy hoạch đào tạo bồi dưỡng viên chức;

- Thực hiện và giải quyết kịp thời chế độ chính sách đối với người lao động;

- Thực hiện chế độ tiền lương và quản lý hồ sơ viên chức;

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

- Kết hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua, các đợt học tập chính trị, công tác khen thưởng, xây dựng thỏa ước lao động tập thể và xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của Bệnh viện.

- Quản lý, bảo trì, sửa chữa toàn bộ phương tiện phục vụ người bệnh.

- Đảm bảo điện, nước, cung cấp vật tư cho các Khoa, Phòng kịp thời.

- Thực hiện công tác an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ.

- Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc nội bộ.

- Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy móc thông dụng.

- Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.

- Phối hợp tổ chức các phong trào do Bệnh viện tổ chức.

  1. Thành tích đạt được:
  • Tập thể lao động xuất sắc: năm 2013
  • Tập thể lao động tiên tiến: năm 2016, 2018

Tìm kiếm

TIN MỚI


Thông báo

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO