Phòng Tài chính - Kế toán

  1. Tổ chức nhân sự:

Tổng số nhân sự: 08 viên chức

Trưởng phòng: Lê Thị Ánh Hồng

Phó phòng :Huỳnh Trọng Hưng

KTVP:Nguyễn Thị Hưng

KTNS:Trần Thị Tặng

Thu phí:Hoàng Thị Kim Thoa

Thủ quỹ:Nguyễn Thanh Phương

KTDS:Đỗ Thị Hồng Xuyến

KTBHYT: Nguyễn Thị Giàu

  1. Chức năng:

Tham mưu cho BGĐ thực hiện các mặt công tác sau: hạch toán kế toán kịp thời, đầy đủ toàn bộ tài sản, vốn chủ sở hữu, nợ phải trả, các hoạt động thu, chi tài chính, lập kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính của đơn vị; tham mưu cho BGĐ đơn vị chỉ đạo và thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý và chấp hành chế độ tài chính – kế toán…

  1. Nhiệm vụ:

Phòng tài chính – kế toán có nhiệm vụ  hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại đơn vị một cách kịp thời, đầy đủ đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động kinh doanh; chủ trì và phối hợp với các phòng có liên quan để lập kế hoạch thu chi, kế hoạch tài chính hàng năm; tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về việc chỉ đạo thực hiện hoặc trực tiếp thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý và chấp hành chế độ tài chính – kế toán; nghiên cứu và đề xuất với BGĐ các biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh đảm bảo chấp hành tốt  đúng chế độ hiện hành và phù hợp với đặc điểm, tình hình kinh doanh của đơn vị để đạt hiệu quả cao nhất.

Tìm kiếm

TIN MỚI


Thông báo

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO