Tin tức DÂN SỐ

NÂNG CAO NĂNG LỰC TRUYỀN THÔNG THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN SỐ
[ Cập nhật vào ngày (10/02/2023) ]


Công tác Dân số là một trong những nhiệm vụ chiến lược. Trong những năm qua, nhờ thực hiện tốt công tác truyền thông cùng với xây dựng mạng lưới cộng tác viên giàu nhiệt huyết, công tác dân số trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức của người dân về chính sách dân số được nâng lên, quy mô gia đình ít con thu hút nhiều cặp vợ chồng thực hiện, góp phần từng bước nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.

Xác định công tác Dân số là một trong những nội dung quan trọng, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - chính trị - xã hội, thời gian qua, Trạm Y tế Thị trấn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức phong phú như: tổ chức nói chuyện chuyên đề, truyền thông nhóm nhỏ, cấp phát tờ rơi, tranh ảnh.  Ngoài ra, tăng cường rà soát, theo dõi, nắm chắc số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, số người sinh con thứ 3 và có nguy cơ sinh con thứ 3 trở lên để có biện pháp truyền thông, tư vấn, vận động thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Hàng tháng tổ chức họp giao ban rút kinh nghiệm những điều làm được, chưa làm được để tìm nguyên nhân, giải pháp khắc phục và đề ra kế hoạch, phương hướng cho tháng tới. Cuộc họp giao ban cũng là nơi để các công tác viên chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi những sáng kiến, cách làm hay trong công tác tuyên truyền, vận động giữa các  công tác viên với nhau.

Để giúp người dân ý thức hơn trong việc sinh đẻ có kế hoạch, đội ngũ cộng tác viên dân số thường xuyên “Đến từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên tuyền vận động các gia đình thực hiện Pháp lệnh Dân số, phổ biến các biện pháp kế hoạch hóa gia đình.

Bên cạnh việc tuyên truyền nâng cao nhân thức cho người dân về công tác dân số, các tổ chức đoàn thể trong huyện cũng quan tâm xây dựng các mô hình, điển hình trong phát triển kinh tế  gắn với việc thực hiện công tác dân số, bảo vệ sức khỏe phụ nữ. Các câu lạc bộ “ Phụ nữ không sinh con thứ ba”, câu lạc bộ mô hình nâng cao chất lượng dân số của dân tộc thiểu số, ...  phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện tốt các chính sách về dân số kế hoạch hóa gia đình.

Với việc chủ động tuyên truyền rộng rãi các chủ trương và biện pháp KHHGĐ, nhằm làm cho mọi người, trước hết là những người trong độ tuổi sinh đẻ hiểu rõ sự cần thiết và lợi ích của KHHGĐ, thực hiện gia đình ít con. Từ đó tạo nên sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về Dân số, khắc phục được sự tăng nhanh dân số, chất lượng dân số từng bước được nâng cao.

Đạt được những kết quả đó là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp và có sự đóng góp không nhỏ của công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, trong đó có chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình đến với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia dân số vẫn còn một số hạn chế, yếu kém:

Công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách dân số trong thời gian qua chưa thực sự đạt được yêu cầu như mong muốn, việc truyền thông giáo dục chăm sóc sức khoẻ cho người dân còn gặp nhiều khó khăn; một bộ phận nhân dân vẫn chưa thật sự tin tưởng và thực hiện nghiêm túc chính sách Dân số; tỷ lệ sinh con thứ 3 có chiều hướng gia tăng trở lại ở các hộ gia đình khá giả; cộng tác viên dân số thường biến động ảnh hưởng đến hoạt động của ngành. Tỷ số giới tính khi sinh  đang có xu hướng gia tăng và bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của mất cân bằng giới tính khi sinh, về mức sinh có giảm nhưng chậm, giảm không đều.

Nguyên nhân do một số ngành chưa thực coi công tác dân số là một trong những mục tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhận thức của nhân dân còn hạn chế yếu kém, đã ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả của công tác dân số.

Khắc phục những hạn chế, yếu kém góp phần thực hiện tốt các mục tiêu về phát triển kinh tế -xã hội, xoá đói giảm nghèo, công tác tuyên truyền thực hiện chính sách Dân số trong thời gian tới cần tập trung giải quyết tốt các nhiệm vụ sau: 

Một là, nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với công tác Dân số, thường xuyên quan tâm lãnh, chỉ đạo công tác tuyên truyền về chính sách Dân số, coi việc thực hiện chính sách dân số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương; đưa các chỉ tiêu dân số vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm; thường xuyên kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả để kịp thời uốn nắn, đề ra các giải pháp phù hợp, giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Hai là, tăng cường sự phối kết hợp chặt chẽ, thường xuyên, đồng bộ giữa các ban ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền thực hiện chính sách Dân số, tăng cường đưa các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân đến các khu phố.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước có liên quan đến công tác Dân số và Pháp lệnh dân số đến các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác Dân số trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nguồn nhân lực của địa phương. Tuyên truyền vận động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhằm nâng cao chất lượng công tác truyền thông để mọi người dân đều được tiếp cận với các chính sách Dân số. 

Bốn là,củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác dân số đủ mạnh cả về số lượng và chất lượng; quan tâm đào tạo và đào tạo lại để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác dân số.

Năm là, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực tham gia, đầu tư cho công tác Dân số. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về Dân số. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực thi pháp lệnh dân số; động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức và cá nhân có thành tích trong thực hiện chính sách Dân số và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm.

Hy vọng, với những biện pháp đề ra, cùng với sự nhiệt tình, năng động của đội ngũ làm công tác dân số, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn Thị trấn năm 2023 sẽ đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần nâng cao chất lượng dân số, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển ổn định
Lê Thị Nghiêm
Tìm kiếm

Thông báo

TIN MỚI


SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO