Tin tức DÂN SỐ

Kiểm soát tốc độ gia tăng dân số tự nhiên góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện
[ Cập nhật vào ngày (07/06/2021) ]

Kiểm soát tốc độ gia tăng dân số tự nhiên góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện


Kiểm soát tốt tốc độ gia tăng dân số tự nhiên. Đây là thành công lớn của công tác Dân số-Sức khỏe sinh sản, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện trong thời gian qua. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của  Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tân Thạnh, công tác Dân số-Sức khỏe sinh sản đã khống chế thành công tốc độ gia tăng quy mô dân số, hạ tỷ lệ tăng dân số tự nhiên; tỷ suất sinh thô giảm từ 12,21‰ năm 2016 xuống còn 9,39‰ vào năm 2020, bình quân mỗi năm giảm 0,56‰. Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên giảm từ 3,36% năm 2016 xuống còn 2,10% vào năm 2019, bình quân mỗi năm giảm 0,32%. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên đến cuối năm 2020 là 0,53%. Thông điệp mỗi cặp vợ chồng có hai con đã trở thành chuẩn mực, lan tỏa trong toàn xã hội. Số con trung bình mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ giảm mạnh và đạt dưới mức sinh thay thế 1,22 con/phụ nữ. Tỷ lệ sinh con của phụ nữ trong độ tuổi từ 15 đến 19 tuổi giảm từ 4,58% năm 2016 xuống còn 0,83% vào năm 2020. Tỷ lệ phá thai năm 2016 là 15,2%, đến năm 2020 giảm xuống còn 3,4%.   

Những kết quả trên khẳng định tính hiệu quả và thành công trong thực hiện công tác Dân số - sức khỏe sinh sản trên địa bàn huyện. Thành công của công tác dân số trong thời gian qua đã làm cho tỷ lệ "nhóm phụ thuộc từ 0 đến 14 tuổi" giảm mạnh chiếm 18,83%, nhóm tuổi từ 15 đến 64 tuổi chiếm 73,83%, nhóm tuổi từ 65 tuổi trở lên chiếm 7,34%. Điều này cho thấy tỷ lệ nhóm dân số "trong độ tuổi lao động" tăng nhanh. Đây là dư lợi lớn của "cơ hội dân số vàng" cho tăng trưởng kinh tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Công tác Dân số-Sức khỏe sinh sản huyện mặc dù đạt được nhiều kết quả tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế.  Kết quả giảm sinh chưa bền vững, số con trung bình/phụ nữ giữa thị trấn và nông thôn có sự chênh lệch đáng kể. Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên còn cao ở một số xã, thị trấn. Tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh còn rất cao. Công tác truyền thông, giáo dục chưa được đổi mới, thông điệp truyền thông không còn phù hợp, chưa khai thác, phát huy được lợi thế của các loại hình truyền thông hiện đại. Xuất hiện xu hướng thanh niên kết hôn muộn, không muốn sinh con, sinh ít con, sinh con thưa ngày càng nhiều.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới cần quán triệt sâu sắc hơn nữa việc chuyển hướng công tác dân số từ tập trung vào thực hiện việc giảm sinh sang duy trì mức sinh thay thế. Thống nhất nhận thức trong lãnh đạo và chỉ đạo cuộc vận động thực hiện mỗi gia đình, mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 02 con, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc; khuyến khích nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi, không kết hôn muộn và sớm sinh con, phụ nữ sinh con thứ hai trước 35 tuổi. Thay đổi thông điệp truyền thông phù hợp nhằm thực hiện đạt và duy trì tổng tỷ suất sinh của huyện bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có từ 2,0-2,2 con (trung bình 2,1 con); đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân nhận thức đầy đủ và tích cực hơn về công tác dân số trong tình hình mới đúng theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; tăng cường truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các lực lượng xã hội, đặc biệt là ngành Y tế trong việc tăng cường đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản đến mọi người dân.
Lê Văn Dân
Tìm kiếm

Thông báo

TIN MỚI


SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO